ذخیره سنگ آهن کشور ۳/۳ میلیارد تن است

ذخیره سنگ آهن کشور ۳/۳ میلیارد تن است

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، نشست پایش طرح جامع فولاد کشور با حضور محمد آقاجانلو مدیرعامل، مدیران و کارشناسان #شرکت ملی فولاد ایران برگزار و مسائل مرتبط با صنعت فولاد پایش شد.