دولت پیش از اخذ تصمیمات از بخش خصوصی مشورت بگیرد

دولت پیش از اخذ تصمیمات از بخش خصوصی مشورت بگیرد

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، امید ظفر با اشاره به تصمیمات دولتی گفت؛ برای حضور پررنگ در بازار های جهانی باید تصمیمات و سیاست‌گذاری دولت ها بر اساس شرایط حاکم بر بازار باشد اما متاسفانه تصمیم‌گیری‌ها در ایران مبتنی بر اراده وزارت صمت، نهادها، ارگان‌هایی که از صنعت فولاد به نحوی منتفع می شوند است و مجموع این عوامل باعث می شود تا تصمیمات با کندی اخذ شوند.