اعضای هیئت مدیره

اعضای  هیات مدیره کنونی ( ۱۳۹۸  لغایت ۱۴۰۱)

 • رئیس هیئت مدیره: کریم رحیمی
 • نائب رئیس: عبدالحسین امامی
 • خزانه دار: حسین نائب درختان
 • اعضای اصلی هیات مدیره: غلامرضا سروی و یعقوب همتیان
 • بازرس انجمن: مسعود امامی
 • بازرس البدل: حیدرعلی مردم خواه
 • دبیر انجمن : فرهود ذاکری فر

 

کریم رحیمی

رئیس هیئت مدیره: کریم رحیمی

عبدالحسین امامی

نائب رئیس: عبدالحسین امامی

غلامرضا سروی

عضو هیات مدیره : غلامرضا سروی

یعقوب همتیان

عضو هیات مدیره : یعقوب همتیان

حسین نایب درختان

خزانه دار: حسین نائب درختان

مسعود امامی

بازرس انجمن: مسعود امامی

فرهود ذاکری فر

دبیر انجمن : فرهود ذاکری فر


اعضای هیات مدیره قبلی ( ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸)

 • رئیس هیئت مدیره: کریم رحیمی
 • نائب رئیس: عبدالحسین امامی
 • خزانه دار: حسین نائب درختان
 • اعضای اصلی هیات مدیره: غلامرضا سروی و یعقوب تقی زاده
 • اعضای البدل هیات مدیره: یونس همتیان و اکبر اعلایی
 • بازرس اصلی: مسعود محجل امامی
 • بارزس البدل: ابوالفضل کاووسی خسروشاهی