اعضای هیئت مدیره

اعضای  هیات مدیره کنونی 

 • رئیس هیئت مدیره: نوید نواده اباذر
 • نائب رئیس: حسین نائب درختان
 • خزانه دار: یعقوب دلال قدیم
 • اعضای اصلی هیات مدیره: کریم رحیمی، امید ظفر
 • اعضای البدل هیات مدیره: عبدالحسین امامی، غلامرضا سروی
 • بازرس انجمن: محمد تقی رضا پور
 • بازرس البدل: حیدرعلی مردم خواه
 • دبیر انجمن : علی نواداد
 • روابط عمومی: رسول ایرانزاد

 

نوید نواده اباذر / رئیس هیئت مدیره

حسین نائب درختان / نائب رئیس

یعقوب دلال قدیم / خزانه دار

کریم رحیمی / اعضای اصلی هیات مدیره

امید ظفر / اعضای اصلی هیات مدیره

علی نواداد / دبیر انجمن

 

 


اعضای هیات مدیره قبلی ( ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸)

 • رئیس هیئت مدیره: کریم رحیمی
 • نائب رئیس: عبدالحسین امامی
 • خزانه دار: حسین نائب درختان
 • اعضای اصلی هیات مدیره: غلامرضا سروی و یعقوب تقی زاده
 • اعضای البدل هیات مدیره: یونس همتیان و اکبر اعلایی
 • بازرس اصلی: مسعود محجل امامی
 • بازرس علی البدل: ابوالفضل کاووسی خسروشاهی
 • دبیر انجمن : فرهود ذاکری فر

 

اعضای هیات مدیره قبلی ( ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱)

 • رئیس هیئت مدیره: کریم رحیمی
 • نائب رئیس: عبدالحسین امامی
 • خزانه دار: حسین نائب درختان
 • اعضای اصلی هیات مدیره: غلامرضا سروی و یعقوب همتیان
 • اعضای البدل هیات مدیره: میر ابوالفضل حسنی، نوراله خیری
 • بازرس اصلی: مسعود محجل امامی
 • بارزس البدل: حیدرعلی مردم خواه
 • دبیر انجمن : فرهود ذاکری فر